چهارشنبه, 12 آذر 1399 19:11

دین‌داری؛ دانشِ دین، دانشِ تبلیغ

همه دین‌داران به‌ویژه عالمانِ دین مشتاق حضور هرچه بیشتر آموزه‌های دین در رفتار و باورِ آحاد جامعه هستند.

نخستین اقدام ماندگار در حرکت عاشورا

عبدالحسین معزی                                                                                                     

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved