گزاره‌های اخلاقی _بخش دوم

16 شهریور 1396
یادداشت

پوشیده نگه‌داشتن رازها و حریم‌خصوصی دیگران

  کتمان سرّ

 من و شما برخی اوقات خواسته یا ناخواسته از زوایای پنهان زندگی دیگران آگاه می‌شویم. حال خود افراد بازگو می‌کنند. به هر طریقی ما مطّلع می‌شویم.

از نشانه های انسان با اخلاق و دارای سلامت روح در این حالت پوشیده نگه داشتن عیب و راز و حریم دیگران است . هم نگاهی اخلاقی است و هم توصیه دینی ، از بزنگاه هایی است که مخلوق می تواند لباس خالق بر تن کند .  آنکه بر تمامی نهان ها، عالم است خود پوشاننده ترین است . اگر نبود این لطف باریتعالی که من و شما را حفظ کرده است . از عیان شدن ، حتماً سنگ بنای زندگی اجتماعی انسان ها نا متوازن و سخت و خطرناک می شد .

خدای مهربان عیب ها را می پوشاند و توقع دارد ما نیز این گونه باشیم . او حافظ اسرار است ، نیز می پسندد که من نیز اینگونه باشم . اگر بنا بود که از سرّ ضمیر هم مطلع می شدیم هیچکدام به دیگری رحم و محبت و احترام نمی کردیم . در تعلیم دینی ما موظف به درک ظاهر و رعایت حریم و پوشیدن اسرار هستیم .

مولای مهربان امام علی (ع) می فرماید : اگر همدیگر را کامل می شناختید حتی راضی به دفن کردن جنازه های هم نمی شدید. ( عیون اخبار الرضا ج2 ص 53) زوایای پنهان زندگی هر فرد به خود او وخدای ناظر و عالم او مرتبط است . به غیر از امور مرتبط به امنیت و عدم اختلال در زندگی اجتماعی و سیاسی که آنهم مربوط به دخالت آحاد جامعه نیست ، و دیگر سرّ و کتمان سر معنی قبلی را ندارد ، ما موظف به رعایت هستیم . رعایت حریم ، رعایت آبرو ، پوشاندن اسرار و هم چون خدا ستّار العیوب گردیم .

پس آبرو و راز بپوشانیم و محترم برانیم تا راز و آبروی ما بپوشانند و محترم دانند.