پنج شنبه, 14 فروردين 1399 16:37

ابن باکثیر مکی

ابن باکثیر مکى که بود؟

محبّى در شرح حال ابن باکثیر مى نویسد: شیخ احمد بن فضل بن محمّد بن باکثیر مکّى شافعى، از ادیبان و فاضلان تواناى حجاز بود. وى علاوه بر فضل و ادب، از مرتبتى بلند و برترىِ آشکارى برخوردار بود و در دانشهاى فلکى و علم الآفاق و زایجه(1) نیز دست داشت. ابن باکثیر نزد اشراف مکّه، داراى منزلت و شهرت بود. کتاب «حسن المآل فی مناقب الآل» از آثار اوست او در سال 1013 درگذشت(2).(3)
1. لوحه مربّع یا دایره وارى است که براى نشان دادن مواضع ستارگان در فلک، ساخته مى شود. (لغت نامه دهخدا) (مترجم)
2. خلاصة الاثر فى اعیان القرن الحادى عشر 1 / 271.
3 ـ سید على میلانى، خلاصه عبقات الانوار (حدیث تشبیه)، ص 241.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved