پنج شنبه, 14 فروردين 1399 16:58

شهردار دیلمى

شهردار دیلمى که بود؟

شهردار دیلمى، حافظ و حدیث شناس و فهیم و آشنا به ادب و مردى ظریف و نرم خو و اهلِ مسجد بود و مانند پدرش، عمر خود را در کار نگارش و شنیدن و جستجوى حدیث سپرى کرد. وى همراه پدرش به اصفهان و بغداد مسافرت کرد. او در سال 483 هـ متولد شد و در ماه رجب سال 558 از دنیا رفت.(1) «ابن قاضى شهبه» و «اسنوى» وى را در«طبقات الشافعیّة» یاد کرده اند(2).(3)
1. طبقات الشافعیّة الکبرى 7 / 110.
2. طبقات اسدى ; طبقات اسنوى 2 / 21.
3 ـ سید على میلانى، خلاصه عبقات الانوار (حدیث تشبیه)، ص 154.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved