یکشنبه, 17 فروردين 1399 15:00

گنجى شافعى

گنجى شافعى که بود؟

ابوعبدالله، محمّد بن یوسف گنجى شافعى، پیشوا و حافظى بزرگ بود. کتاب «کفایة الطالب» او در شمار کتابهاى مشهور و مورد اعتماد است. در کتاب «الفصول المهمّة فی معرفة الأئمّة» اثر ابن صبّاغ مالکى چنین آمده است: [ از منابع من در تألیف این نوشتار] کتاب «کفایة الطالب فی مناقب علیّ بن أبی طالب» نوشته امام، حافظ ابوعبدالله، محمّد بن یوسف گنجى شافعى است.(1)
کاتب چلبى، نویسنده «کشف الظنون» نیز این کتاب را یاد کرده است، وى مى گوید: «کتابِ کفایة الطالب فی مناقب علیّ بن أبی طالب»، نوشته حافظ ابوعبدالله، محمّد بن یوسف بن محمّد گنجى شافعى، متوفّاى سال 658 است.(2)
کاتب چلبى (م 1067 ) ـ که گنجى را چنین یاد کرده ـ از دانشمندان اهل سنّت است و عالمان سنّى همانند: علّامه غلام على آزاد بلجرامى در «سبحة المرجان» و علّامه حیدر على فیض آبادى در «منتهى الکلام» و دیگران به سخنان او در «کشف الظنون» اعتماد کرده اند; اهمّیّت و بزرگى اوصافى مانند «حافظ»، «امام» و «شیخ» ـ که در وصف گنجى به کار رفته است ـ بر خواننده پوشیده نیست.(3)
1. الفصول المهمّه فى معرفة الائمّه / 127.
2. کشف الظنون 2 / 1497.
3 ـ سید على میلانى، خلاصه عبقات الانوار (حدیث تشبیه)، ص 211.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved