پنج شنبه, 04 بهمن 1397 15:02

تعریف لفظی و تعریف معنوی

منطقیین میگویند: آنگاه که از چیستی یک شیء پرسش میشود مورد پرسش مختلف است.

مؤمنان را ز انبیا آزادی است

مهدی فردوسی مشهدی

لغت فلسفه

این لغت ریشه یونانی دارد. همه علماء قدیم و جدید که با زبان یونانی و تاریخ علمی یونان قدیم آشنا بودهاند میگویند:

ایمان در آیات و روایات

 سید محمد جواد حیدریه

تعریف فلسفه

بنابر این که فلسفه را مساوی با فلسفه اولی یا متافیزیک و موضوع آن را موجود مطلق نه مطلق موجود بدانیم

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved