پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:41

«اکراه»، «اجبار» و «اضطرار»

فرق اضطرار با اجبار و همچنین اکراه در فقه و حقوق چیست؟

بی حس کردن اعضا هنگام کیفرهای جسمانی

مهدي نيكجو

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع)

فقه عاشورا

احمد مبلغی

زن‌ و قصاص‌

محمد حسین‌ واثقی‌راد

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved