جمعه, 03 اسفند 1397 20:25

زیباترین شب, زیباترین آرزوها

محمدحسین معزی تهرانی


اولین شب جمعه ماه زیبای رجب را لیلة الرغائب نامیده اند. شب آرزوها, شبی زیبا از ماهی زیبا .شاید میلیاردها آدمی همراه ما در درک این زیبایی نباشند, اما این کم تعدادی ما دلیل بر کم ارزشی امشب و نازیبایی آن نخواهد شد. خدای مهربان تر از مادر برای ما بندگان ناسپاس دائما بهانه می آفریند تا در سیر درست و نورانی قرار بگیریم. خوش به حال آنانی که درک می کنند و بهره می برند. اما امشب با همه نواقص و کمبودهایمان دست بر می برداریم و آرزوهایمان را زمزمه می کنیم, که او شنوا ترین هاست.
میخواهیم
می گویییم
زمزمه می کنیم
که ای زیباترین ها و ای مهربان ترین ها
بهترین ها را, برای ما بدترین ها, بخواه
نظر لطفت را از ما دریغ نورز
بدی های ما را به خوبی هایت ببخش
انجامی نیکو برایمان تقدیر فرما
عمل کم ما را بپذیر
غفلت ما را غضب نکن
گرمای عشقت را در دلهایمان بیفزا
دوستی دوستانت را به ما عطا بفرما
مشتاقی به پاکی در ملاقاتت نصیبمان گردان
حیرانیمان در دوری از معرفتت ازما بستان
سنگین بار از گناهیم
اما دل در گرو محبتت داریم
ای برترین برآورده کننده حاجات
آنچه را برای بهترین بندگانت می خواهی ما را در آن شریک کن
و از آن بدی ها که ایشان را از آن دور می کنی ما را دور کن
در سختی ها دادرسمان باش
و در خوشی ها همراهمان
دلهایمان را وامدار هیچ قبله دیگری نکن
و
محبت ما را بپذیر

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved