جمعه, 28 تیر 1398 06:37

آینده ادیان در چشم انداز جهانی

بیشتر صاحب نظران معتقدند به وسیله فرایند جهانی شدن، ادیان به هم نزدیک شده

منجی گرایی در ادیان

منجی گرایی در ادیان(زرتشت، یهود، مسیحیت)

تأملاتی الهیاتی در باب خشکسالی، قحطی و آب حیات

دکتر ان. ماریس: عضو دپارتمان الهیات و کلیساشناسی دانشگاه استلنبوش، آفریقای جنوبی

یهودیان هند

احمدرضا عبادی

آیین ازدواج در دین صابئین مندایی

تاروپود مراسم کهن و زیبای ازدواج در نزد منداییان ترکیبی از دین و طبیعت است

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved