چهارشنبه, 12 آذر 1399 18:24

شرار زندگی

ریچارد رورتی/ ترجمه روح‌الله محمودی

علم‌الجمال یا زیبایی‌شناسی سینوی

 به‌مناسبت بزرگداشت ابن‌سینا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, حسن بلخاری

فلسفه های مضاف؟

دکتر سیدعلی طاهری خرم آبادی

فلسفه تاریخ هگل

دکتر امداد توران

هستي شناسي و معرفت شناسي

هستي شناسي و معرفت شناسي در نظام مدرنيسم و پست مدرنیسم

انفسی بودن حقیقت است

سورن کرگگور / ترجمه مصطفی ملکیان

چیستی هرمنوتیک

دکتر احمد واعظی

حکمت اشراق تحولی شگرف در تفکر فلسفی ایرانی ـ اسلامی

حکمت اشراق به عنوان حکمتی بحثی ـ ذوقی، فلسفه‌ای نور محور است

شناخت شناسی

تعریف شناختشناسی

تعریف لفظی و تعریف معنوی

منطقیین میگویند: آنگاه که از چیستی یک شیء پرسش میشود مورد پرسش مختلف است.

دین در آینه ویتگنشتاین

دی. زد. فیلیپس / ترجمه: مصطفی ملکیان

لغت فلسفه

این لغت ریشه یونانی دارد. همه علماء قدیم و جدید که با زبان یونانی و تاریخ علمی یونان قدیم آشنا بودهاند میگویند:

ماهیتِ بازنماییِ عناصرِچهارگانه درهنرِ اسلامی

 پژوهشی از: مریم پیردهقان، دکتر محمدتقی پیربابایی

تعریف فلسفه

بنابر این که فلسفه را مساوی با فلسفه اولی یا متافیزیک و موضوع آن را موجود مطلق نه مطلق موجود بدانیم

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved