چهارشنبه, 29 خرداد 1398 09:42

معنا و مفهوم خرافه

خرافات، جمع خرافه

به معنای عادات و عقایدی است که برخلاف عقل و منطق و علم باشد و با موازین شریعتْ سازگار نباشد. خرافات و اوهام، مانعی برای رشد خرد و اندیشه انسان ها به حساب می ایند و باعث دوری آنها از مسیر سعادت و کمال می شوند. بسیاری از ستمگران تاریخ برای تحکیم قدرتشان، از طریق ترویج خرافات بین مردم، اهداف خود را دنبال می کردند، آنها می دانستند تسلّط بر مردمی که به جای عقل، دنباله روی اوهام و خرافات هستند، آسان تر است. امّا پیامبر اعظم(ص) با هدایت مردم، آنها را به سلاح ایمان و عقل و منطق تجهیز کرد تا خرافات را از معنویت، و اوهام را از واقعیات باز شناسند. دین اسلام، غل و زنجیرهای خرافات و موهومات را از دست و پای اندیشه و عقل مردم برداشت.1

پی نوشت ها
1) سوره اعراف، ایه 157.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved