چهارشنبه, 12 آذر 1399 19:50

ارزیابی دانش اصول، از گذشته تاکنون

در گفت و شنود با حجت الاسلام رحمان ستایش

تاریخچه مختصر اصول فقه

برای یک طلبه که می خواهد علمی را تحصیل کند و یا اطلاعاتی درباره آن کسب کند

دانش اصول فقه پیش نیاز اجتهاد

در میان شرطها و ویژگیهای اجتهاد، اصول فقه جایگاهی مهم و تعیین کننده دارد.

اصول فقه

برای فقیه، تسلط بر علوم زیادی مقدمتا لازم است. آن علوم عبارت است از:

سازمانواره اصول فقه

علی عابدی شاهرودی

شیوه های تعارض زدائی از ادلّه استنباط

گاهی در ادلّه ی فقهی نظیر دلیلی قطعی، امارات ظنی، قواعد فقهی و اصول عملی به نظر بدوی، تعارض به هم می رسد

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved