یکشنبه, 27 آبان 1397 22:29

اذان مغرب رادیو و افطار

آيا با شروع اذان مغرب راديو و تلويزيون، افطار روزه جايز است؟

قضای روزه

کسي که نمي داند روزه هايي که در ايام جواني خورده

مسواک کردن در حال روزه

آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

روزه شخص بیمار

اگر بيمار با اعتقاد به اينکه روزه برايش ضرر دارد

پر کردن دندان در ماه رمضان

پر کردن دندان در ماه رمضان، چگونه است؟

اشتباه خواندن قرآن

اگر کسي در ماه رمضان آيه قرآن يا حديث

چشیدن غذا برای روزه دار

آيا چشيدن غذا روزه را باطل مي کند؟

استعمال عطر برای روزه دار

استعمال عطر براي روزه دار، در ماه رمضان چه حکمي دارد؟

محل تحصیل و وطن؟

آيا محل تحصيل، در حکم وطن محسوب مي شود؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved