چهارشنبه, 01 اسفند 1397 19:37

چشیدن غذا برای روزه دار

آيا چشيدن غذا روزه را باطل مي کند؟

محل تحصیل و وطن؟

آيا محل تحصيل، در حکم وطن محسوب مي شود؟

خوردن سحری بعد از اذان

اگر شخص با اعتقاد به اينکه هنوز اذان صبح را نگفته اند

مسافرت قبل از ظهر

کسيکه پيش از ظهر تصميم به مسافرت دارد، تکليف روزه او چه مي شود؟

نیت روزه

  آيا در ماه رمضان بايد براي هر روز نيت کرد، يا اينکه يک نيت در اول ماه کافي است؟

فرار از روزه با مسافرت

آيا مي شود در ماه رمضان، براي فرار از روزه مسافرت کرد؟

قرض با چهار درصد کارمزد

آیا گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد، اشکالی دارد؟

افطار یا خواندن نماز مغرب

هنگام اذان مغرب، افطار کردن بهتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشاء؟

بوییدن عطر در اعتکاف

بوییدن عطریات و ریاحین و ... برای معتکف چه حکمی دارد؟

زیر مجموعه ها

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved