شنبه, 03 فروردين 1398 07:32

چشیدن غذا برای روزه دار

آيا چشيدن غذا روزه را باطل مي کند؟

جواب:( امام و حضرات آيات مقام معظم رهبري، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي گلپايگاني، لنکراني، نوري همداني، مکارم و وحيد خراساني) اگر آن را فرو نبرد اشکال ندارد.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved