شنبه, 03 فروردين 1398 07:32

مسواک کردن در حال روزه

آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

جواب:( امام و حضرات آيات مقام معظم رهبري، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي گلپايگاني، لنکراني، نوري همداني، مکارم و وحيد خراساني) خير، اشکال ندارد؛ ولي بايد از فرو رفتن آب دهان جلوگيري شود.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved