شنبه, 03 فروردين 1398 07:32

روزه شخص بیمار

اگر بيمار با اعتقاد به اينکه روزه برايش ضرر دارد

روزه بگيرد؛ حکم چيست؟
جواب:( امام و حضرات آيات مقام معظم رهبري، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي گلپايگاني، لنکراني، نوري همداني، مکارم و وحيد خراساني) اگر روزه بگير صحيح نيست و بايد پس از ماه رمضان آن را قضاء کند.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved