شنبه, 03 فروردين 1398 07:32

قضای روزه

کسي که نمي داند روزه هايي که در ايام جواني خورده

قبل از بلوغ بوده يا نه؛ آيا قضاي آنها واجب است؟
جواب:( امام و حضرات آيات مقام معظم رهبري، بهجت، تبريزي، سيستاني، صافي گلپايگاني، لنکراني، نوري همداني، مکارم و وحيد خراساني) اگر نمي داند چيزي بر عهده او نيست.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved