پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:40

ملاک در تعیین سال خمسی

ملاک در تعیین زمان سال خمسی، شمسی است یا قمری؟

امام خمینی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله بهجت(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله تبریزی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.


 
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.


 
آیة الله خوئی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

هر یک را می توان ملاک قرار داد.

 
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

هر یک را می توان تعیین نمود.

 
آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

فرقی بین شمس و قمری نیست، ولی بهتر است سال شمسی را قرار بدهد.

 
آیة الله گلپایگانی(ره):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

می توان معیار را سال شمسی یا قمری قرار داد.

 
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

فرقی بین شمسی و قمری نیست.

 
آیة الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب سال خمسی را سال قمری قرار دهد.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved