چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:36

اگر دو ظرف باشد که مطمئناً یکی از آنها نجس و دیگری پاک است

اگر دو ظرف باشد که یکی نجس و دیگری پاک است و شبهه محصوره است

 

 

 

اگر دو ظرف باشد که یکی نجس و دیگری پاک است و شبهه محصوره است حکم حالات ذیل چیست: الف: اگر دست خود را در یکی از این دو ظرف قرار دهیم؟ ب: اگر دست را در هر دو ظرف قرار دهیم. ج: اگر یک دست را در یک ظرف و دیگری را در ظرف دیگر قرار دهیم؟

پاسخ اجمالی

هرگاه دو ظرف داشته باشند، يكى پاک و ديگرى نجس، اما ندانیم کدامشان نجس یا پاک است، اگر يكى از آن دو، با شیء پاکی تماس پیدا كند، آن را نجس نمى‌كند. ولی اگر این شیء پاک با هر دو ظرف تماس داشته باشد، حكم به نجاست آن مى‌شود.[1]
بر این اساس پاسخ شما به ترتیب پرسشتان عبارت است از:
الف: پاک است.
ب: نجس است.
ج: احکام نجس به هیچ کدام از دستها به تنهایی بار نخواهد شد. به عنوان نمونه، اگر یک دست را به چیز مرطوبی زده و دست دیگر را به شیء مرطوب دیگری، هیچ‌کدام از آن چیزها متنجس نمی‌شوند، امّا اگر به نحوی رفتار شود که یقین به نجاست پیدا ‌کنیم باید اجتناب شود؛ مثلاً هر دو دست را که خیس هم بود به لباسمان زدیم، مطمئناً بخشی از این لباس، متنجس خواهد شد و یا مثلاً بخواهیم نماز بخوانیم چون یقین پیدا می‌کنیم که حتماً یکی از اعضایمان نجس است نماز باطل است.
البته چنانچه از آن ظروف برای غسل و وضو استفاده شود، مسئله متفاوت است. به این بیان که هرگاه دو ظرف، آب داشته باشند، يكى پاک و ديگرى نجس، اما ندانیم کدامشان نجس یا پاک است، استعمال هيچ يک در غسل و در وضو جايز نيست، و هرگاه متمكّن از آب ديگر نباشد، به جهت نماز، تيمّم مى‌كند.[2]

------------


[1]. ر.ک: نراقى، مولى محمد مهدى بن، تحفه رضويه، محقق و مصحح: پژوهشگاه علوم و فرهنگ- واحد إحياء التراث الإسلامي‌، ص 46، ‌م دوم، ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، چاپ اول، قم، ایران، 1426 ه‍ ق‌.

[2]. ر.ک: اصفهانى نجفی، محمد تقى رازى، ‌رساله صلاتيه، محقق و مصحح: باقرى سيانى‌، مهدى، شارح: اصفهانى نجفی، محمد باقر، ص 95‌، ناشر: انتشارات ذوى القربى، چاپ اول،‌قم، 1425 ه‍.

-------
منبع:اسلام کوئست نت

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved