چهارشنبه, 29 اسفند 1397 09:42

نسخ خطی قرآن

مهدی شاددل

نقش زن در خانواده از دیدگاه قرآن

قرآن کریم با تأکید بر این که در رسیدن به حیات طیبه فقط دو چیز نقش دارد: یکی حسن فعلی به نام «عمل صالح» و دیگری حسن فاعلی به نام «مؤمن بودن روح»، مؤنث یا مذکر بودن را در آن مؤثر نمی داند.

متعلق باءدربسم اللّه الرحمن الرحيم

آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادی آملی

مراد از پیوستگی و ارتباط میان آیات قرآن چیست؟ از چه جهاتی با هم پیوستگی دارند؟

مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجزای آن است که آنرا از گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در هدف یا موضوع حفظ میکند.
آیات قرآن از جوانب مختلفی با یکدیگر پیوند دارند؛ مانند: 1. پیوستگی در بیان حقایق، 2. پیوستگی در هدف (هدایت بندگان)، 3. پیوستگی آیات یک سوره، 4. پیوستگی آیاتی که با هم نازل شدهاند.

قرآن را حفظ کنیم تا همیشه با ما باشد ا

سفارش به حفظ قرآن در کلام بزرگان

ویژگی های منافقین از منظر قرآن و روایات

 

خلاصه پرسش

از نگاه قرآن و احادیث، منافقان دارای چه ویژگیهایی هستند؟ و آیا هر مسلمانی که منافق باشد، تا ابد در دوزخ خواهد ماند؟

تاثیر قرآن در همه افراد

قاری عامل، تأثیرگذار است

تأیید عیسی توسط روح القدس

منظور از تأیید عیسی توسط روح القدس در قرآن چیست؟

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved