چهارشنبه, 01 اسفند 1397 19:38

اندرزی از حضرت امام حسن مجتبی (ع)

بدانید که همانا خدایتان شما را بیهوده نیافریده

و سر خود رها نکرده است. مدت عمر شما را نوشته و روزی شما را میانتان قسمت کرده تا هر خردمندی جایگاه خود را بشناسد و بداند آنچه برای او مقدر و معین شده نصیب او خواهد شد و آنچه از آن او نیست نصیبش نخواهد شد.

خداوند هزینه دنیاتان را به عهده گرفته و شما را برای عبادت خویش فراغت ارزانی داشته و به سپاسگزاری تشویق فرموده و نماز را بر شما واجب نموده و به تقوی سفارشتان کرده و تقوی را نهایت خرسندی خویش قرار داده است. تقوی در هر توبه و سر هر حکمت و مایه شرافت هر رفتاری است. هر که از تقوا پیشگان کامیاب گردید در اثر تقوی بوده است.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: مسلما تقوا پیشگان را رستگاری است نبأ/31؛ و می فرماید: و خدا کسانی را که تقوا پیشه کرده اند به پاس کارهایی که مایه رستگاری شان بوده، نجات می دهد. عذاب به آنان نمی رسد و غمگین نخواهند گردید. زمر/61؛ پس ای بندگان خدا تقوای الهی را رعایت کنید و بدانید که هر که برای خدا تقوی ورزد، خداوند راه خروج از فتنه ها را به او بنمایاند و او را در کارش موفّق سازد و اسباب هدایت او را فراهم نماید و حجت او را پیروز گرداند و روسفیدش کند و دلخواهش را به او بدهد و در زمره کسانی خواهد بود که خداوند ایشان را گرامی داشته ]یعنی [ با پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان خواهد بود و آنان چه همدمان خوبی هستند نساء/69.

تحف العقول/

حوزه نت

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved