سه شنبه, 03 بهمن 1396 23:14

زينت عابدان

امام سجاد(ع) :

سه چيز سبب نجات مؤمن است :


1- بازداشتن زبان ازغيبت مردم

2- مشغول كردن خودش به آنچه كه براي اخرت و دنيايش سود دهد

3- گريستن طولاني بر گناهانش

علي بن الحسين (عليهما السلام) ، چهارمين امام شيعيان ،در پنجم شعبان سال 38 ه.ق متولد گشت.شهرت آن بزرگوار به دو لقب زين العابدين و سجاد به علت عبادت بسيار و سجده هاي مكررايشان است .

يكي از دلايل شهرت و محبوبيت آن حضرت نزد مردم، انتشار جملات زيبا و گرانبار در قالب دعا بود كه همگان را به خود جذب مي نمود. اين دعاها در كتابي به نام صحيفه سجاديه كه به آن زبور آل محمد نيز مي گويند گرد آوري شده و مشتمل بر دقيقترين مسائل توحيدي، عبادي، اجتماعي و اخلاقي است.

سعيد بن مسيب، از محدثين مشهور، درباره امام مي گويد : " هيچكس را پارساتر و باتقواتر از علي بن حسين نديدم."

امام در زمان خويش به " علي الخير"، " علي الاغر" و " علي العابد " نيز شهرت داشت.

ابن ابي الحديد درباره امام سجاد مي نويسد : " آن حضرت را كه اهل سجده بود و آثار آن بر پيشانيش آشكار بود، " ذوالثفنات " مي گفتند. "

آورده اند كه آن حضرت وقتي وضو مي گرفت، رنگ چهره اش دگرگون مي شد، و چون علت را مي پرسيدند مي فرمود : " آيا مي دانيد كه در برابر چه كسي مي خواهم بايستم ؟ "

و نيز گفته شده است كه در وقت نماز چهره مباركش دگرگون مي شد و رعشه بر اندامش مي افتاد، و مي فرمود: " اين از آن روست كه مي خواهم در حضور آن پادشاه بزرگ بايستم."

امام در وقت نماز به هيچ چيز توجه نداشت . يكبار به هنگام نماز دست فرزند امام شكست، او از درد فرياد مي زد ، شكسته بند آوردند و استخوان دست را جا انداخت و فرزند امام هم چنان از درد فرياد مي كشيد. پس از نماز، امام دست بچه را ديد كه به گردنش آويزان است و آن زمان بود كه متوجه شد دست بچه شكسته است.

زمخشري مي گويد :"  زماني علي بن الحسين عليها السلام به قصد وضو گرفتن دستش را در آب فروبرد ، در همان حال سرش را به سوي آسمان و ستارگان بلند كرد و در آنها به تفكر پرداخت ، زماني دراز گذشت، صبح دميد و مؤذن اذان گفت و هنوز دست امام در آب بود."

امام در صدقه دادن و رسيدگي به محرومين نيز زبانزد بود و پس از شهادت ايشان معلوم گرديد كه هزينه زندگي صد خانواده از صدقات ايشان تامين مي شده است.

امام وقتي كه سواره از كوچه هاي مدينه عبور مي كرد هيچگاه تقاضاي گشودن راه را نداشت و معتقد بود كه راه مشترك است و ايشان حق ندارد ديگران را كنار بزند و مسير را بگشايد .

مطالب فوق كه قطره اي از درياي فضايل و سجاياي اخلاقي امام است به پارسايان :

به آنان كه در دل شب به سوي ملكوت اعلي دست بر مي دارند و لب به ناله يارب يارب مي گشايند ، به آنان كه همواره در جستجوي حقيقت اند، تقديم مي گردد.

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved