پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:35

ادای دین پدر بزرگوار

یکی از اهالی مدینه گوید: حضرت رضا(ع) از مدینه بسوی خراسان رفت

من چهار هزاردرهم از آنحضرت طلب داشتم که فقط من و آنحضرت می دانستیم فردای آن روز امام جواد برای من پیام فرستاد که به نزد ما بیا، من بخانه آنحضرت رفتم، فرمود آیا تو چهار هزار درهم از حضرت طلب داری؟ گفتم آری، گوشه جانماز را بلند کرد، دیدم دینارهایی در آنجاست آنها را بابت طلبکاریم به من داد که به قیمت روز چهار هزار درهم بود[1

[1]اعلام الوری، ص334

حوزه نت

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved