پنج شنبه, 04 بهمن 1397 10:58

پرداخت مهریه

مهریه اندازه معینی ندارد و به توافق طرفین عقد واگذار شده است ولی سیره معصومان علیهم السلام در این زمینه مشخص است.

ابی العباس می گوید: «سألت اباعبداللّه علیه السلام عن الصّداق أ له وقت؟ قال: لا، ثمّ قال: کان صداق النّبی اثنتی عشرة أوقیّة و نشّا و النّش نصف الأُوقیّة و الاوقیّة اربعون درهما فذالک خمسمأة درهم». از حضرت صادق(ع) در مورد صداق که آیا مقدار معینی دارد پرسیدم. حضرت جواب منفی دادند، سپس فرمودند: مهری که پیامبر عمل می کرد دوازده اوقیه و یک نشّ است و هر اوقیه چهل درهم و نش هم نصف اوقیه است که مجموع آن پانصد درهم می شود.»

از حضرت رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «اذا تزوّجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السّنّة و هو خمسمأة درهم فعلی ذالک زوّج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و تزوّج نسائه». هر گاه ازدواج کردی بکوش تا مهر آن از مهر السّنّة تجاوز نکند. بر همین میزان پیامبر صلی اللّه علیه و آله دختران خود را شوهر می داد و همسر می گرفت.

و آن گونه که از روایات به دست می آید امامان معصوم علیهم السلام نیز همین سیره را پیاده می کردند و از آن عدول نکردند، حتی مهریه ام الفضل دختر مأمون از سوی امام جواد علیه السلام نیز همین مقدار بوده است.

آن حضرت در وقت خواستگاری و اجرای عقد نکاح آن زن، پس از حمد و سپاس و شکر نعمتهای الهی فرمودند: «... محمد بن علی بن موسی دختر مأمون ام الفضل را برای خود خواستگاری می کند و صداق آن را مهر جدّه خود حضرت فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر را که پانصد درهم است قرار داد.»

البته روایت دیگری حاکی از این است که آن حضرت اصل مهر را پانصد درهم مقرر فرمود، ولی صد هزار درهم دیگر جدای از مهر، به او بخشید.

باید توجه داشت آنچه بر مرد پرداخت آن واجب و مدیون آن است همان چیزی است که به عنوان مهر تعیین می شود چه آن مقدار کم باشد یا زیاد، چه مهر السنه باشد و چه غیر آن. و زیاده از آن را نه زن و نه بستگان او حق مطالبه و بازخواست از شوهر ندارند گرچه اگر خود او با اشتیاق و رضایت بی آنکه در این خصوص تعهدی صورت گرفته باشد، هدیه مازاد بر مهر را به همسر و یا هر کس دیگری بپردازد اشکالی ندارد. ولی چنانچه مقداری پول و یا هر چیز دیگری را والدین دختر به صورت مطالبه و الزام از مرد بخواهند، مشروع نیست مگر اینکه مقداری که در نظر دارند از مرد نقدا مطالبه کنند، آن را از مهر محاسبه و کسر کنند البته این مال تعلق به زن دارد و با رضایت او می توان در خرید جهیزیه و یا هر کار دیگری مصرف کرد و یا اینکه این پول به صورت جعاله در قبال کاری که پدرزن و یا هر کس دیگری برای شوهر انجام می دهد، پرداخت شود.

حوزه نت

Copyright © 2013 Moballeq, All rights reserved